TURISTIČNO ZAVAROVANJE Z ASISTENCO V TUJINI

Splošni pogoji in klavzula o izključitvi terorističnih dejanj

Splošni pogoji za turistično zavarovanje z asistenco v tujini

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Splošni pogoji za turistično zavarovanje z asistenco v tujini (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji) so sestavni del zavarovalne pogodbe, ki jo skleneta zavarovanec in Zavarovalnica Sava d.d. (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnica).

2. člen

Pomen nekaterih pojmov uporabljenih v pogojih:

(1) asistenca: je zagotavljanje pomoči in olajševanje položaja osebi v težavah;

(2) zavarovanec: je oseba, ki ima sklenjeno veljavno polico pri Zavarovalnici Sava d.d. in ima stalno prebivališče v Sloveniji;

(3) upravičenec: je oseba, ki je upravičena do izplačila zavarovalnine;

(4) zavarovatelj: Zavarovalnica Sava d.d., ki nudi asistenco na potovanju v tujini s pomočjo svojega TBS Team d.o.o.;

(5) sorodniki: so zavarovančevi starši, otroci, zakonec ali izven zakonski partner, brat, sestra;

(6) polica: je listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi za turistično zavarovanje z asistenco v tujini, ki jo je izdala zavarovalnica zavarovancu, ki potuje v tujino;

Splošni pogoji za turistično zavarovanje z asistenco v tujini (PDF)

Kl-TER-02
Klavzula o izključitvi terorističnih dejanj

Ne glede na druge določbe te zavarovalne pogodbe ni krita škoda, ki je nastala v neposredni ali posredni povezavi s terorističnim dejanjem, niti katerikoli stroški, ki so nastali kot posledica škode, in sicer niti v primeru, če je skupaj s terorističnim dejanjem na nastanek škode vplival še kak drug vzrok ali dejanje.

Šteje se, da je teroristično dejanje vsako nasilno dejanje, ki ogroža človeško življenje, premično oziroma nepremično premoženje ali infrastrukturo, in sicer s silo, nasiljem ali grožnjo in je izvedeno zaradi političnih, verskih, ideoloških ali podobnih namenov ter ima namen vplivati na vlado kakšne države ali ustrahovati javnost ali katerikoli njen del ali pa ima tak učinek. Za teroristično dejanje se šteje tako dejanje, ki je izvedeno samostojno, kakor tudi tisto, ki je izvedeno v povezavi s katerokoli organizacijo ali oblastjo.

Iz kritja so izključeni tudi škoda in stroški, nastali zaradi preprečevanja oziroma zatiranja terorističnih dejanj.